ทัวร์ไต้หวัน พบ 265 ช่วงวันเดินทาง จาก 28 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ไต้หวัน WOW WOW TAIWAN 4D2N BY SL

ทัวร์โค๊ด MTVL181135
อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ ไทเป เจอร์เมเนียม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 วัดหลงซันซื่อ
เมนู แซนวิช และ ชานม ณ ภัตตาคาร
ร้านพายสัปปะรด ซือหลินไนท์มาร์เกต ศูนย์เครื่องสำอาง ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
Thai Lion Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไถจง ฟลอร่า เอ้กซ์โป VZ 3วัน2คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190408
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย FLORA EXPOSITION
ชิมชาอู่หลง เมนูปลาประธานาธิบดี ร้านพายสับปะรด
Duty Free
3 ดาว
Thai Viet Jet Air 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน 4D2N BY SL

ทัวร์โค๊ด MTVL181133
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ เมืองไทเป อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน ตึกไทเป 101 เจอร์เมเนียม วัดหลงซานซื่อ
เมนูแซนวิช และชานม ณ ภัตตาคาร
ร้านใบชา ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสัปปะรด ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
Thai Lion Air 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,111 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน เทเป TAIWAN TIGER โปรโมชั่น 4D3N

ทัวร์โค๊ด MTVL190239
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ
แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี เมนูอาหารจีนซีฟู้ด
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด
4 ดาว
Tiger Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,555 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน เทเป TAIWAN TIGER โปรโมชั่น 4D3N

ทัวร์โค๊ด MTVL190407
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ
แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด
4 ดาว
Tiger Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,555 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน Super Taiwan ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง 5วัน3คืน ฺBy XW

ทัวร์โค๊ด MTVL190175
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินวู่ , หมู่บ้านสายรุ้ง , ไทจง , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , วัดหลงซาน , หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น , เหย๋หลิ่ว , ตึกไทเป101 , เมืองผิงซี เมืองนิวไทเป ,
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน , ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปา
ชอปปิ้งอิสระตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต , ร้านขนมพายสับปะรด , ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต , ตลาดซีเหมินติง
4 ดาว
Nok Scoot 5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 12,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง อุทยานเหย๋หลิ่ว 4วัน3คืน By VZ

ทัวร์โค๊ด MTVL190596
หมู่บ้านสายรุ้ง , ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE , สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง , สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ , นำท่านชิมชาอู่หลง , ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 , แวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) , ตลาดปลาไทเป , อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARK , ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น Jiufen Old Street , ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)
ทานปลาประธานธิบดี , อาหารจีนพื้นเมือง ณ ภัตตราคาร
ชอปปิ้งอิสระไถจงไนท์มาเก็ต ,ร้านขนมพายสับปะรด, อิสระชอปปิ้งซีเหมินติง
3 ดาว
Thai Viet Jet Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลทโก อาร์ตตัวพ่อ

ทัวร์โค๊ด MTVL190477
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เมืองไทเป วัดหลงซานซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ตึกไทเป 101
เมนูแซนวิช ชาไต้หวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ร้านคอสเมติก
4 ดาว
Nok Scoot 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป อุทยานเหย๋หลิ่ว 5วัน3คืน By XW

ทัวร์โค๊ด MTVL190586
เมืองหนานโถว , ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake) , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินหวู่ (Wen Wu Temple) , เมืองไทจง (Taichung) , หมู่บ้านสายรุ้ง , เมืองไทเป (Taipei) , วัดหลงซาน (Longshan Temple) , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) , อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว (Yue Liu National Park) , ตึกไทเป101 (Taipei 101) ,
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน , ซีฟู๊ด , เสี่ยวหลงไป
ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต (Fengjia Night Market) , ขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) , ศูนย์สร้อยสุขภาพ , ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (Shilin Night Market) , ร้านคอสเมติก (Cosmetic Shop) , ย่านซีเหมินติง (Xi Men Ding) ,
4 ดาว
City Jet 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋เหลิ่ว

ทัวร์โค๊ด MTVL190463
เมืองหนานโถว , ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดเหวินอู่ , หมู่บ้านสายรุ้ง , ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต , ร้านขนมพายสับปะรด , เมืองไทเป , อุทยานเหย่หลิ่ว , ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น , ตึกไทเป 101 , ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง , ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ปลาประธานาธิบดี อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน พระกระโดดกำแพง เสี่ยวหลงเปา อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Tiger Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.
ดูรายละเอียด