ทัวร์เยอรมนี พบ 376 ช่วงวันเดินทาง จาก 108 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

โปรไฟไหม้ ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191712
เมืองดุสเซลดอฟ, เมืองโคโลญจน์, มหาวิหารโคโลญจน์, หมู่บ้านกีธูร์น, ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น, เมืองอัมสเตอร์ดัม, ล่องเรือหลังคากระจก, การสาธิตการเจียระไนเพชร, จัตุรัสแดม, หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์, กรุงเฮก, พระราชวังแห่งสันติภาพ, เมืองแอนท์เวิร์ป, ลานคนเมืองเกรินปลาตส์, เมืองเกน, ปราสาทท่านเคานต์, หอระฆังประจำเมือง, ถนนThe Graslei, The Korenlei, กรุงบรัสเซลล์, จัตุรัสกรองปลาซ, รูปปั้นแมนเนเก้นพิส,
เมนูอาหารพื้นเมือง
ช้อปปิ้งช็อคโกแลต
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 39,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL200889
เมืองซาลส์บวร์ก, อุทยานมิราเบลล์, บ้านพักโมสาร์ท, จัตุรัสโมซาร์ท, เมืองฮัลล์สตัทท์, เมืองเชสกี้คุมลอฟ, กรุงปร๊าก, ปราสาทปร๊าก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, สะพานชาร์ลส์, จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต, อนุสาวรีย์ยานฮุส, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, ปราสาทบราติสลาวา, กรุงบูดาเปสต์, คาสเซิ่ลฮิลล์, ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน, อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น, ฮีโร่สแควร์, “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ, ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ, เมืองเมลค์, โบสถ์สตีฟท์เมลค์, โรเซนฮาร์ม, เมืองมิวนิค, จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์, เมืองอินโกลสตัดท์
Outlet Parndorf, Ingolstadt Village Outlet
3 ดาว
Etihad Airways 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 39,900 บ.
ดูรายละเอียด

โปรไฟไหม ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL200604
ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล, หอไอเฟล, จัตุรัสทรอคคาเดโร่, ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด, ถนนช็อง เซลีเซ, ประตูชยันโปเลยี น หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์ เดอเลตวล, จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล, สวนและพระราชวงัลุกซ็องบูร์, สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3, โรงอุปรากรปา, แลการ์นีเย, ยา่ นเลอ มาเรส่, มหาวิหาร ซาเคร เกอร์, พิพิธภัณฑ์ลูฟร์, ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์, พระราชวงัแวรซ์ ายส์, ศูนยร์ วมสนิ คา้แบรนด์เนมปลอดภาษี กลานเดอควีด, เมืองลีล, ถนนคนเดินรูล, เดอ บีทธูน, เมืองบรูจจ์ ประเทศเบลเยี่ยม, จัตุรัสเดอะมาร์ค, หอคอยแห่ง เมืองบรูจจ์, ศาลาว่า, การเมืองบรูจจ์, เมืองเกนต์, หอคอยเบลฟราย แห่งเมืองเกนต์, โบสถ์เซนต์บราโว่ , ย่านเมืองเก่า ปาเตอร์ชอลล์, เมืองแอนท์เวิร์ป, ตลาดโกรท มาร์ค, ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป, โบสถ์แห่งเจ้าหญิง, เมอื งบรสั เซลส์, อะตอมเมียม, จัตุรัสกรองด์ปลาซ, โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก
อาหารพื้นเมือง
3 ดาว
Etihad Airways 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.
ดูรายละเอียด

โปรไฟไหม้ ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส เบลเยียม เยอรมัน เนเธอแลนด์ 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL200622
ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล, สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3, หอไอเฟล, จัตุรัสทรอคคาเดโร่, ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด , ถนนช็อง เซลเีซ, ประตูชยันโปเลยีน หรือ อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล, จัตุรัส, ชาร์ล เดอ โกล, โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย, ยา่ นเลอ มาเรส่, มหาวิหาร ซาเคร เกอร์, พิพิธภัณฑ์ลูฟร์, ห้างแกลเลอรี่, ลาฟาแยตต์, พระราชวงัแวรซ์ ายส์, ศูนยร์วมสนิ คา้แบรนดเ์นมปลอดภาษีกลานเดอควดี, เมืองลีล, ถนนคนเดินรูล เดอ บี, ทธูน, จัตุรัสเดอะมาร์ค, หอคอยแห่ง เมืองบรูจจ์, ศาลาว่าการเมืองบ รูจจ์, เมืองเกนต์, หอคอยเบลฟราย แห่งเมืองเกนต์, โบสถ์เซนต์บราโว่, ย่านเมืองเก่า ปาเตอร์ชอลล์, เมืองแอนท์เวิร์ป, ตลาดโกรท มาร์ค, ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป, โบสถ์แห่งเจ้าหญิง, เมอืงบรสัเซลส์, อะตอมเมียม, รูปปั้นเด็กน้อย, ยืนปัสสาวะ แมนิเกนพิส, จัตุรัสกรองด์ ปลาซ, โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก, มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ, เมืองอัมสเตอร์ดัม, ประเทศเนเธอร์แลนด์, หมู่บ้านกังหนัลม ซานส์สคนัส์
อาหารพื้นเมือง
3 ดาว
Cathay Pacific 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส เบลเยียม เยอรมัน เนเธอแลนด์ 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL200623
ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล, สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3, หอไอเฟล, จัตุรัสทรอคคาเดโร่, ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด , ถนนช็อง เซลเีซ, ประตูชยันโปเลยีน หรือ อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล, จัตุรัส, ชาร์ล เดอ โกล, โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย, ยา่ นเลอ มาเรส่, มหาวิหาร ซาเคร เกอร์, พิพิธภัณฑ์ลูฟร์, ห้างแกลเลอรี่, ลาฟาแยตต์, พระราชวงัแวรซ์ ายส์, ศูนยร์วมสนิ คา้แบรนดเ์นมปลอดภาษีกลานเดอควดี, เมืองลีล, ถนนคนเดินรูล เดอ บี, ทธูน, จัตุรัสเดอะมาร์ค, หอคอยแห่ง เมืองบรูจจ์, ศาลาว่าการเมืองบ รูจจ์, เมืองเกนต์, หอคอยเบลฟราย แห่งเมืองเกนต์, โบสถ์เซนต์บราโว่, ย่านเมืองเก่า ปาเตอร์ชอลล์, เมืองแอนท์เวิร์ป, ตลาดโกรท มาร์ค, ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป, โบสถ์แห่งเจ้าหญิง, เมอืงบรสัเซลส์, อะตอมเมียม, รูปปั้นเด็กน้อย, ยืนปัสสาวะ แมนิเกนพิส, จัตุรัสกรองด์ ปลาซ, โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก, มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ, เมืองอัมสเตอร์ดัม, ประเทศเนเธอร์แลนด์, หมู่บ้านกังหนัลม ซานส์สคนัส์,ล่องเรือหลังคากระจก, สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี, โรงงานผลิตเบียร์, ไฮเนเก้น, พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม, หมู่บ้านกีธูร์น, ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น
อาหารพื้นเมือง
3 ดาว
Cathay Pacific 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191719
เมืองดุสเซลดอฟ, เมืองโคโลญจน์, มหาวิหารโคโลญจน์, หมู่บ้านกีธูร์น, ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น, เมืองอัมสเตอร์ดัม, ล่องเรือกระจก, สาธิตการเจียระไนเพชร, จัตุรัสแดม, เมืองลิเซ่, สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ, เมืองแอนท์เวิร์ป, ลานคนเมืองเกรินปลาตส์, เมืองเกนท์, ปราสาทท่านเคานต์, หอระฆังประจำเมือง The Belfry, กรุงบรัสเซลล์, จัตุรัสกรองปลาซ, แมนเนเก้นพิส
เมนูอาหารพื้นเมือง, เมนูอาหารจีน
ช้อปปิ้ง BATVIA STAD FASHION OUTLET
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 40,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไฟไหม้ เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191721
สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า, BMW WELT, พระราชวังนิมเฟนบูร์ก, จัตุรัสมาเรียน, เมืองซาลบูรก์, ชมเมืองเก่าซาลบูร์ก, บ้านเลขที่9, Getridegasse, เมืองฮัลล์สตัทท์, เมืองอินส์บรูค, ชมหลังคาทองคำ, เมืองฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, ลูเซิร์น, สะพานไม้ชาเปล, รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
อาหารพื้นเมือง, อาหารจีน
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 40,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL193986
เมืองโคโลญจน์, มหาวิหารโคโลญจน์, หมู่บ้านกีธูร์น, ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น, เมืองอัมสเตอร์ดัม, ล่องเรือหลังคากระจก, การสาธิตการเจียระไนเพชร, จัตุรัสแดม, เมืองลิเซ, สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ, เมืองแอนท์เวิร์ป, ลานคนเมืองเกรินปลาตส์, เมืองเกนท์, ปราสาทท่านเคานต์, หอระฆังประจำเมือง The Belfry, กรุงบรัสเซลส์, จัตุรัสกรองปลาซ
เมนูอาหารพื้นเมือง, อาหารจีน
ช้อปปิ้งBATAVIA STAD FASHION OUTLET
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 40,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL200053
เมืองมิวนิค, สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า, BMW WELT, พระราชวังนิมเฟนบูรก์, จัตุรัสมาเรียน, หมู่บ้านเพรียน อัม คีม, พระราชวังแฮร์เรินคีมเซ, เมืองอินส์บรูค, ย่านเมืองเก่าอินส์บรูค, หลังค่าทองคำ, ทะเลสาบมิซูรินา, อุทยานแห่งชาติโดโลไมท, คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่, เมืองออร์ติเซ, ผ่านเส้นทางสายไวน์, เวโรน่า, บ้านจูเลียต, เมืองซีร์มิโอเน, ทะเลสาบการ์ดา, ปราสาทเก่าแก่ของเมือง, มิลาน, ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่, เมืองโคโม่
เมนูอาหารพื้นเมือง
ถนนมาเรียนเมเรซ่่า, กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 40,900 บ.
ดูรายละเอียด